Jdi na obsah Jdi na menu
 


Diskriminace při valorizaci důchodů

8.července 2014 jsem zaslal všem poslancům legislativního a sociálního výboru Poslanecké sněmovny tento podnět.

Uvidíme, zda budou Ústavou zaručená práva pro zákonodárný sbor dostatečně závazná a stejně nedotknutelná i v případě, že se jejich porušování týká byť veliké skupiny občanů, ale občanů naprosto bezvýznamných, kteří jsou navíc pouze přítěží naší konečně demokratické společnosti.

 V Praze 8.července 2014

Upozornění na legislativní chybu, porušující Ústavou zaručenou rovnost občanů před zákonem a zakládající diskriminaci velké skupiny občanů České republiky.
 
Současně podávám návrh na změnu příslušných zákonů, směřující k odstranění uvedené legislativní chyby.
Vážený pane poslanče,
legislativní chyba, kterou zmiňuji v úvodu, která způsobuje uvedenou diskriminaci občanů a porušuje rovnost občanů před zákonem, spočívá v zákonných ustanoveních upravující valorizaci důchodů a zejména její realizaci.
Podle ustanovení zákona § 116 odst. 1) zák. 582/1991 se dávky důchodového pojištění vyplácejí dopředu v pravidelných měsíčních lhůtách určených plátcem dávky, nestanoví-li se dále jinak.
Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) provádí výplatu důchodů průběžně v sudých dnech každého měsíce. Od 2. do 24. dne v kalendářním měsíci.Termín výplaty každému příjemci určuje ČSSZ.
To lze pochopit i přijmout, neboť není s silách ČSSZ ani jejích distributorů vyplácet všechny důchody v jediný den.
Nárok na důchod a jeho výplatu vzniká dle § 54 odst. 1) a 2) zák. 155/1995 O důchodovém pojištění dnem splnění podmínek. Mezi podmínky patří i jeho přiznání k určitému datu. To řeší ČSSZ tím, že po přiznání důchodu a určení termínu výplaty odesílá poměrnou část důchodu za období od data jeho přiznání do dne jeho první výplaty.
Až potud je vše v pořádku a organizaci výplat důchodů lze bez výhrad přijmout.
K veliké nespravedlnosti, porušení základního, Ústavou zaručeného práva rovnosti občanů a diskriminaci velkého okruhu bezúhonných občanů dochází ale při valorizaci důchodů, ke které by mělo docházet každoročně.
 
Článek 1 Listiny základních práv a svobod:
Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.
 
 Toto základní právo rovnosti občanů je porušeno ustanovením § 67, odst. 2) a 3) zákona č. 155/1995 Sb O důchodovém pojištění.
 
V tomto paragrafu je stanoveno:
(2) Základní výměry a procentní výměry vyplácených důchodů se zvyšují od splátky důchodu splatné v lednu (dále jen „pravidelný termín“).
(3) .....V mimořádném termínu se vyplácené důchody zvyšují od splátky důchodu splatné v pátém kalendářním měsíci následujícím po kalendářním měsíci, v němž růst cen dosáhl aspoň 5 %.
 
Z uvedeného je zřejmé, že takto stanovený zákon společně s výplatní praxí ČSSZ je v rozporu s Ústavou České republiky neboť dochází k výraznému porušení Ústavou zaručeného práva rovnosti občanů v důstojnosti i právech a tím dochází k výrazné diskriminaci veliké skupiny občanů.
Důchodový systém a výplaty jeho dávek je určen ke krytí životních potřeb občanů, kteří nemohou bez vlastní viny získávat prostředky pro své životní potřeby prací.
 
Listina základních práv a svobod:
Článek 26 odst. 3):Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Občany, kteří toto právo nemohou bez své viny vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu hmotně zajišťuje; podmínky stanoví zákon..
 
Výplatní praxí ČSSZ a doslovnou aplikací uvedených zákonných ustanovení je stanoveno, že pouze občané, jimž jako výplatní den jejich důchodu byl stanoven 2. den v kalendářním měsíci, pobírají valorizovaný (zvýšený) důchod již na celý měsíc leden. Taktéž při mimořádném termínu pobírají zvýšený důchod i na kalendářní měsíc, v němž je valorizace vyhlášena.
Všichni ostatní příjemci důchodů jsou méně, či více poškozeni (diskriminováni). Příjemci důchodu, jimž byl stanoven výplatní termín na 24. den v kalendářním měsíci, mají svůj důchod valorizován téměř až od měsíce února.
Kromě porušení Ústavou zaručených práv, diskriminací velké skupiny občanů, se jedná o obrovskou nespravedlnost, neboť pravidelné platby, které je povinen odvádět i důchodce, i výdaje na prosté krytí životních potřeb, se hradí v termínech kalendářních měsíců.
Jedná se o doživotní diskriminaci veliké skupiny občanů, každoročně se opakující. Kromě porušení Ústavou zaručeného práva rovnosti občanů před zákonem, se jedná i o obrovský morální přestupek, pokud můžeme v naší, konečně svobodné, demokratické společnosti o morálce vůbec hovořit. 
Jestliže stát není schopen organizačně zvládnout výplatu všech důchodů najednou, v jediný den, (což lze pochopit a přijmout), nesmí si činnost organizačně přijatelně ulehčovat na úkor práv veliké skupiny občanů a negovat rovnost práv svých občanů.
Kromě nepsaných pravidel obecné morálky to zakazuje i článek 4 Listiny základních práv a svobod:
 
Čl. 4, odst. 3):  
Zákonná omezení základních práv a svobod musí platit stejně pro všechny případy, které splňují stanovené podmínky.
Jestliže tentýž stát je schopen kvůli dluhu jednotlivce ve výši valorizačního příplatku 205,-Kč, ale i menší, uvalit na občana prostřednictvím exekuční legislativy desetitisícovou likvidační sankci, případně mu zabavit i poslední majetek, včetně rodinného obydlí, musí stejným způsobem, nekompromisně respektovat i práva svých občanů.
Neobstojí ani argument, že žádným zákonem není stanoveno (i když v mediích se to tak prezentuje), že důchody se valorizují všem občanům od 1. ledna, případně od 1. dne kalendářního měsíce mimořádné valorizace.
Právě absence takovéhoto legislativního ustanovení zakládá diskriminační stav pro velkou skupinu bezúhonných, rovnoprávných občanů.
 
Proto navrhuji doplnit § 67, odst. 2) zákona č. 155/1995 Sb., takto:
 
(2) Základní výměry a procentní výměry vyplácených důchodů se zvyšují od splátky důchodu splatné v lednu (dále jen „pravidelný termín“). V této splátce bude vyplacena poměrná část valorizačního zvýšení za období od 1. ledna do dne lednové splátky důchodu.
 
Obdobně navrhuji doplnit § 67, odst 3) zákona č. 155/1995 Sb:
 
(3) .......V mimořádném termínu se vyplácené důchody zvyšují od splátky důchodu splatné v pátém kalendářním měsíci následujícím po kalendářním měsíci, v němž růst cen dosáhl aspoň 5 %. V této splátce bude vyplacena poměrná část valorizačního zvýšení za období od 1. dne tohoto kalendářního měsíce do dne této splátky důchodu.
 
                                                                            Jan Sladký v.r.